De PEN opleiding psychodiagnostiek omvat een uitgebreide postdoctorale (bij)scholing in de psychodiagnostiek op specialistisch niveau. Het niveau is vergelijkbaar met dat van de postdoctorale/postmaster opleiding tot klinisch psycholoog. De seminars in het kader van deze opleiding richten zich enerzijds op psychologen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, zonder in het bezit te zijn van een GZ, BIG danwel klinisch psycholoog registratie; anderzijds richten de seminars zich op psychologen en psychotherapeuten die in hun opleiding een (relatief) beperkte diagnostische scholing kregen. Bovendien worden diverse geregistreerden, die hun diagnostische kennis willen opfrissen, tot de doelgroep gerekend. Voor herregistratie ELP en KP (FGzPt) geaccrediteerd/accreditatie aangevraagd.


Vanaf 1993 wordt de integrale opleiding jaarlijks aangeboden. De theoretische achtergrond van de seminars is eclectisch; dit houdt bijvoorbeeld in dat de techniek van een functionele analyse evenmin mag ontbreken als een psychoanalytisch ontwikkelingsprofiel. Inmiddels wordt de opleiding (met open inschrijving) modulair aangeboden.

Hoofddocent: Prof. Dr. J.J.L. Derksen. Data 2021: vanaf donderdag 15 april, online via ZOOM. In principe tweewekelijkse modules. Voorlopige planning:

 • module 1: donderdag 15 april, 2e dag nader te bepalen
 • volgende modules nader (met deelnemers) te bepalen


Achtergrondgedachte:

De opleiding werkt vanuit het idee dat actieve inbreng en zelfwerkzaamheid de cursist ten goede komt. Elke cursist zorgt in principe ervoor tijdens elke bijeenkomst patiëntenmateriaal bij zich te hebben en kan dit indien gewenst inbrengen. Behalve theoretische kennis wordt gewerkt aan praktische vaardigheden die bij het diagnosticeren van belang zijn: observeren, het voeren van onderzoeksgesprekken, het interpreteren van testgegevens, het voeren van een terugkoppelingsgesprek. In een eindwerkstuk laat de cursist zien de theorie en vaardigheden te kunnen toepassen bij een eigen patiënt (deelnemers alle modules).


Literatuur:

De cursus kent diverse boeken

 1. Descriptieve en structurele psychologische diagnostiek in de GGZ, een psychodynamische benadering. Nijmegen: PEN Tests Publisher, 2017. (ISBN:9789 0805 706 96)
 2. Gary Groth-Marnat; Handbook of Psychological Assessment. Hoboken: John Wiley & Sons, 2009. (ISBN 97 804 700 8358 1)
 3. John Graham MMPI®-2 Assessing Personality and Psychopathology, 4th edition, New York; Oxford University Press, 2006 (ISBN: 97 801 951 6806 8).

Sterk aanbevolen:

 1. John Graham MMPI®-2 Assessing Personality and Psychopathology, 4th edition, New York; Oxford University Press, 2006 (ISBN: 97 801 951 6806 8).

Dit boek wordt gelezen tijdens de bijeenkomsten rond module 4.


Organisatie:

Plaats: Online via ZOOM
Tijd: 10 – 17 uur.
Docenten:
Prof. Dr. J.J.L. Derksen
Drs. Th.J.P.M. Bögels
Dr. M.P.H. Hendriks

Afwezigheid cursisten (deelname alle modules): in totaal mag men, b.v. door ziekte, tweemaal verzuimen; bij verzuim van 3 of 4 maal wordt er een extra opdracht gemaakt. Vijf maal of vaker verzuim betekent dat er geen certificaat wordt uitgereikt.

Kosten zijn inclusief syllabi, koffie, thee en lunch.

 • Module 1: € 0,00
 • Module 2: € 0,00
 • Module 3: € 0,00
 • Module 4: € 0,00
 • Module 5: € 0,00
 • Module 6: € 0,00
 • Module 1 t/m 6 binnen 18 maanden: € 0,00
 • Module 7: € 0,00

Deelnemers aan alle modules komen in aanmerking voor 40% korting op de kosten voor module 7.

Logistiek en administratie: Dhr. Maarten de Waal of mw. Susan Colley, info@eqiq.nl, 0481 465 565. (dinsdag t/m vrijdag)
U kunt ook een inschrijfformulier afdrukken en opsturen aan PEN Psychodiagnostics, Postbus 6537, 6503 GA Nijmegen, t.a.v. dhr. Maarten de Waal.

Inschrijving in volgorde van aanmelding. Het aantal beschikbare plaatsen per cyclus is beperkt, zodat aanmelding in een vroegtijdig stadium is gewenst.

programma

Module 1

Het thema van deze bijeenkomsten is intake, descriptieve en structurele psychodiagnostiek. De cursist brengt (indien mogelijk) materiaal mee van patiënten met wie hij of zij op dat moment een intake heeft gedaan. Het is ook mogelijk audiobandjes mee te brengen, vergeet dan niet zelf een cassetterecorder mee te nemen (de geluidskwaliteit is dan het beste). Er wordt tijdens deze bijeenkomsten gewerkt met materiaal verkregen via observatie en onderzoeksgesprekken maar nog niet met testgegevens. De structurele diagnostiek van Kernberg wordt geïntegreerd in de intake. Vooraf wordt het boek van Prof. Derksen gelezen.

Docent: Prof. Dr. Jan Derksen.

Module 2

Thema: onderzoek doen naar intelligentie. Tijdens deze bijeenkomsten brengen de cursisten profielen mee verkregen via cognitieve intelligentietests. De WAIS-III , de Git-2, de KAIT en de NLV komen aan bod.

Docent: Prof. Dr. Jan Derksen.

Module 3

Thema: neuropsychologisch onderzoek.
Docent: Dr. M.P.H. Hendriks.

Module 4

Thema: projectieve technieken. De cursisten brengen testmaterialen in: tekeningen, Rorschachprotocollen, zinaanvulmateriaal, etc. Inbreng eigen casus zeer gewenst.
Aanvullende literatuur:

 • J.J.L. Derksen; Handboek persoonlijkheidsstoornissen. Utrecht: De Tijdstroom, 1993 (ISBN 90 352 1482 x)

Docent: Prof. Dr. Jan Derksen.

Module 5

Thema: onderzoek middels vragenlijstmethoden met name de MMPI®-2 (A) (RF), maar ook NVM, UCL, NEO-PI-R etc. Tijdens deze bijeenkomsten wordt een combinatie gemaakt van colleges over profieltypen en de interpretatie van door cursisten meegebrachte profielen. Literatuur voor dit deel is het boek van Graham.

Docent: Drs. Theo Bögels en/of Prof. Dr. Jan Derksen.

Module 6

Thema: indicatiestelling en feedbackgesprekken trainen. Voor dit deel wordt door de cursisten al hun onderzoek via observatie, gesprek en test ingebracht en worden de indicatiestelling gepraktiseerd en terugkoppelingsgesprekken getraind.


Docent: Prof. Dr. Jan Derksen.

Module 7 (optioneel)

datum nnb. LET OP: Locatie kan afwijken. Bel voor nadere informatie.
Thema: Emotionele intelligentie / persoonlijkheidsstijl gemeten met de EQ-i 2.0. Uitleg concept, geschiedenis, profielbespreking. Docent: Drs. Theo Bögels.


Het eindwerkstuk (uitsluitend voor deelnemenden aan alle modules, behalve 7): In het kader van het eindwerkstuk selecteert elke cursist een liefst zo ingewikkeld mogelijke patiënt (meestal met behalve een of enkele As I stoornissen ook tenminste één As II stoornis) waarbij structureel onderzoek wordt gedaan (volgens de betekenis zoals weergegeven in het boek van Derksen). In het verslag wordt gewerkt aan de diagnose zoals geleerd in de gelezen literatuur en deze wordt gebruikt bij de theoretische verantwoording die de vorm krijgt van een of enkele hypotheses. Het verslag eindigt met een beschrijving van het terugkoppelingsgesprek zoals geleerd in het laatste deel van de cursus. Alle literatuur die is gelezen in de loop van de cursus keert terug in het verslag. Dit verslag wordt beoordeeld en er kan telefonisch feedback over worden gekregen. Indien het niet is goedgekeurd kan het nog een keer worden herzien.

Laatste tijdstip waarop het verslag bij PEN Psychodiagnostics kan worden ingeleverd: wordt bekend gemaakt.

Hieronder kunt u inschrijven voor de opleiding

uw gegevens

factuuradres

Hieronder vinkt u de module(s) aan waaraan u wilt deelnemen.

Wijzigingen en invoerfouten voorbehouden/data onder voorbehoud.