MMPI®-A


Inleiding
Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-Adolescent (MMPI®-A)

Authors: James N. Butcher, Carolyn L. Williams, John R. Graham, Robert P. Archer, Auke Tellegen, Yossef S. Ben-Porath, and Beverly Kaemmer

Translated and adapted by Permission. Copyright 1992 by the Regents of the University of Minnesota, Minneapolis, MN, U.S.A.. All Rights reserved. Copyright (c) (1993) of the Dutch-Flemish edition by PEN Tests Publisher, Nijmegen, The Netherlands.

Vertaald en aangepast met Toestemming. Copyright 1992 door de Regents of the University of Minnesota, Minneapolis, MN, U.S.A. Alle rechten voorbehouden. Copyright (c) (1993) voor de Nederlands-Vlaamse uitgave bij PEN Tests Publisher, Nijmegen, Nederland.

De Jongerenversie van de MMPI®-2: de MMPI®-A:  wereldwijd de meest gebruikte en onderzochte test voor persoonlijkheid en psychopathologie is de MMPI®-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2), uitgegeven in Nederland en Vlaanderen door PEN Psychodiagnostics / PEN Tests Publisher BV te Nijmegen, Nederland. Sinds medio 2000 is ook de Nederlandstalige jongerenversie beschikbaar, de MMPI®-A. De Engelstalige versie bestaat in de VS reeds meer dan 10 jaar.

De jongerenversie van de MMPI®-2 vult een gat in de testbatterij: er zijn niet veel instrumenten beschikbaar die recent zijn genormeerd waarmee voor jongenen tussen de 13 en 18 jaar allerlei typen klachten, problemen en persoonlijkheidsstijlen in kaart kunnen worden gebracht. De antwoorden op de 478 items van de MMPI®-A leiden tot 8 validiteitsschalen, 10 klinische schalen, 3 schalen die verslavingsproblemen meten, 15 inhoudsschalen, en bestrijken veel algemene klachten en stoornissen en een hele serie moeilijkheden die typisch zijn voor jongeren zoals: gedragsproblemen, alcohol en drugsproblemen, ambitieniveau, problemen op school, onrijpheid, etc. De steekproef die gebruikt wordt voor de Nederlandse normen kent 483 jongens en 699 meisjes. Hieraan hebben 15 scholen meegewerkt.

Welke groep normalen, patiënten of cliënten komt in aanmerking om getest te worden? Het afnemen van een vragenlijst als de MMPI®-A gebeurt niet routinematig, meestal is daar een aanleiding voor. Die aanleiding dient psychologisch zinvol te zijn. Een goede reden om te testen is een jongere die zich (al dan niet onder begeleiding van de ouders of verzorgers) aanmeldt voor psychologische hulp bij een GGZ instelling, jeugdhulpverleningsinstelling, een polikliniek van een ziekenhuis etc., en bij wie door onderzoeksgesprekken en observatie alleen de aard en de ernst van de stoornis niet voldoende helder is geworden. De testafname dient dan ter verheldering van de mogelijk aanwezige stoornis(sen).

Doorgaans maakt de MMPI®-A in dit soort situaties deel uit van een testbatterij waarin bijvoorbeeld ook de intelligentie wordt onderzocht en waarbij mogelijk ook nog andere instrumenten worden gebruikt om symptomen in kaart te brengen. Een slechte reden om te testen is een jongere die alleen is gezien door een leerkracht en welke laatste dan vervolgens aan een psycholoog vraagt het kind te testen zonder dat hieraan een of meerdere gesprekken met de psycholoog vooraf gaan. Gezien de aard van de MMPI®-A, de test is met name gericht op het identificeren van stoornissen, ligt het minder voor de hand deze te gebruiken bij jongeren die geen psychische klachten of problemen rapporteren of over wie geen melding wordt gemaakt van dergelijke problemen of klachten. Het is in alle gevallen de diagnostiserend of behandelend psycholoog die verantwoordelijk is voor het gebruik van de test. PEN biedt regelmatig interpretatieworkshops (ook incompany).

Testmaterialen
Het basispakket met testmaterialen bestaat uit:
  • Een handleiding (Drs. J. van Dijk, Drs. A. Cornelissen en Dr. J.J.L. Derksen)
  • 20 vragenboekjes
  • 20 antwoordblaadjes
  • Een Cd-rom met (MS Windows) software voor het scoren, ook geschikt om de test aan de computer af te nemen (Drs. H.M.J. Schaeks, Drs. Th.J.P.M. Bögels, Dr. J.J.L. Derksen en Dr. H.R.A. de Mey).
  • Gebruikshandleiding van de software bevindt zich op dezelfde CDROM.
  • Een hardwarekey (dongle) met 5 afnames (op afstand, telefonisch/e-mail, navulbaar)

Bij de eerste druk van de MMPI®-A handleiding
De noodzaak te komen tot een Nederlands-Vlaamse aanpassing en vertaling van de MMPI®-A was reeds lange tijd duidelijk. De roep om een verantwoord instrument met als doel het verkrijgen van een helderder inzicht in de persoonlijkheid van de individuele adolescent, die impliciet in een turbulente en vaak moeilijke levensfase verkeert, werd allengs luider; de gegevenheid dat de testdiagnostiek (terecht) geen onder- danwel nevengeschikt gebied meer is, speelt hier zonder twijfel een rol. De vele positieve reacties van de gebruikers van de MMPI®-2 (volwassenenversie) gedurende de laatste jaren hebben een extra stimulans gevormd om tot een zo snel mogelijke afronding van de MMPI®-A normering te komen. Een langerdurend, doch ook nadrukkelijk verrijkend proces, waarbinnen de contouren van de Nederlands-Vlaamse versie van de MMPI®-A steeds duidelijker vorm aannamen.

Als uitgever zie ik enerzijds terug op een periode die enerzijds gekenmerkt werd door noodzakelijke investeringen; anderzijds zie ik met trots vooruit, en beschouw ik de MMPI®-A als een belangrijke en positief-noodzakelijke investering, een instrument dat er naar mijn volle overtuiging toe zal kunnen bijdragen dat de adolescent meer helderheid kan worden geboden rond zijn persoon en zijn wellicht nog niet gekende mogelijkheden en kracht.

Deel uitmakend van een diagnostisch en/of besluitvormend proces zal de MMPI®-A een objectiverende bijdrage kunnen leveren: er worden hypotheses geformuleerd en getoetst, en er zal bijgedragen worden aan het meest waardevolle aspect van diagnostiek: de integratie.

En is het niet deze integratie die in de psychologie, soms na een fase van polariteit, steeds gezien wordt als noodzakelijke stap op de soms lange en moeizame weg in de richting van volwassenheid?

Dank zijn wij verschuldigd voor de inzet van de collega's Derksen, Van Dijk en Cornelissen om de MMPI®-A ook in Nederland en België vorm te kunnen geven.

Drs. Theo J.P.M. Bögels, Managing director PEN Psychodiagnostics
De test is beschikbaar, uitsluitend met softwarematige scoring onder windows XP/Vista/7/8/10.
Evenals rond de MMPI®-2 worden er interpretatieworkshops voor MMPI®-A georganiseerd.
T-E webdesign: 2006
PEN
Psychodiagnostics