MMPI®-2


Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2 (MMPI®-2)

Authors: James N. Butcher, John R. Graham, Yossef S. Ben-Porath, Auke Tellegen, W. Grant Dahlstrom, and Beverly Kaemmer, Coordinator for the Press.

Translated and adapted by Permission. Copyright (c) 1942, 1943 (renewed 1970), 1989, 2001 by the Regents of the University of Minnesota, Minneapolis, MN, U.S.A.. All Rights reserved. Copyright (c) (1993) of the Dutch-Flemish edition by PEN Tests Publisher, Nijmegen, The Netherlands.

Vertaald en aangepast met Toestemming. Copyright (c) 1942, 1943 (vernieuwd 1970), 1989, 2001 berust bij de Regents of the University of Minnesota, Minneapolis, MN, U.S.A. Alle rechten voorbehouden. Copyright (c) (1993) voor de Nederlands-Vlaamse uitgave berust bij PEN Tests Publisher, Nijmegen, Nederland.

De Nederlandstalige uitgave van de Minnesota Multiphasic PersonalityInventory®-2 wordt voor het Nederlands-Vlaamse taalgebieduitgegevendoor PEN Psychodiagnostics (handelsnaam van PEN Tests Publisher BV teNijmegen), Nederland, aangepast en vertaald in Nederland mettoestemming van "The Regents of the University of Minnesota",Minneapolis, MN, USA. Het gebruik van de materialen is nadrukkelijkvoorbehouden aan terzake voldoende gekwalificeerden. Bij een eerstebestelling dient in dit verband een verklaring te worden ondertekend.

De MMPI®-2 mag uiteraard niet ontbreken in de testotheek van de zelfstandiggevestigd psycholoog, noch in die van een ziekenhuis of andere (HR-)instelling. Waarom niet? Enkele argumenten op een rijtje. Naast hetintake gesprek biedt de MMPI®-2 een geheel zelfstandige en grondige screening van de patiënt. Heel vaak geeft een nieuwepatiënt tijdens de psychodiagnostische gesprekken niet datgeneprijs wat hij bij de MMPI®-2 vragen wel toegeeft. Een voorbeeld zijnhier psychotische symptomen die in het verleden werden ervaren en diede patiënt nu "niet zo belangrijk meer vindt om nog tevertellen". De MMPI®-2 registreert ze. Behalve een verhoging van schaal8, maakt een blik op de Harris Lingoes subschalen duidelijk in welkehoek de verhoging op de schaal is behaald. De Kritieke Items wordendoor het computerprogramma voor scoring afgedrukt en zo weet depsycholoog precies welke items die op psychotische symptomen betrekkinghebben positief zijn beantwoord. In het gesprek kan men hier dusgemakkelijk op terugkomen.

Een nieuwe patiënt is lang niet altijd geneigd al zijnklachten en zorgen rechtstreeks te communiceren. De MMPI®-2 slaat nietsover en kan door geen geheugen worden geëvenaard. Voor deschuchtere, gereserveerde patiënt is de lijst een lagedrempel. In het geval dat de eerste indruk van de clinicus is dat deproblematiek een licht karakter heeft, kan de MMPI®-2 dit problematiseren. De klinische schalen kunnen onverwachte verhogingenlaten zien en tot een herevaluatie van de patiënt en zijnbehandeling leiden. Door de meer dan 14.000 studies die naar de MMPIzijn gedaan, is er veel informatie beschikbaar over wanneer welkemensen hoog of laag scoren op welke (combinatie van) schalen. Dit heefttot gevolg dat de test dus niet alleen 'registreert wat iemand zelfinvult', maar veel extra inzicht toevoegt aan een profiel.

De Nederlandse handleiding biedt een beknopt overzicht van de klinischeinterpretatie en wijst de weg in de relevante literatuur.Persoonlijkheidsstoornissen laten zich in het contact niet altijdgemakkelijk diagnostiseren. De MMPI®-2 kent een hele serie profielen diewijzen op persoonlijkheidsproblemen. Schaal 4 staat hierbij centraal.Vroegtijdige signalering van misbruik van alcohol of drugs is eenprobleem in de ambulante praktijk. Door de toevoeging van nieuweschalen wordt zowel het misbruik van middelen geregistreerd als hetpotentieel in de persoon om verslaafd te raken. Hiervoor zijn drieschalen beschikbaar. Door de zeven controle- of validiteitsschalenverkrijgt men een diepgaand beeld van hoe de patiënt zichverhoudt tot de test, hoe hij deze invulde en wat dit betekent voormedewerking aan een mogelijke behandeling.

Heel vaak wordt men door de MMPI®-2 erop geattendeerd dat er met depersoon veel voorwerk vereist is voordat er aan behandeling kan wordenbegonnen. De scores op deze schalen bieden een geschikt aanknopingspuntvoor het gesprek hierover. Suïcidegevaar moet door deambulante behandelaar goed worden ingeschat. De verschillende profielenvan de MMPI®-2 maken de clinicus hierop onmiddellijk attent.

Vaak wordt de MMPI®-2 lang gevonden. De lijst kent 567 items, voorwaargeen korte schaal. De MMPI®-2 maakt echter de meeste andereklachtenlijsten en persoonlijkheidsvragenlijsten overbodig. Dit komtmet name ook door de 15 nieuwe inhoudsschalen die veel extra informatiebieden en tevens helpen bij de interpretatie van de klassieke klinischeschalen. Voorts vindt de psycholoog de lengte van de test vaakvervelender voor de patiënt dan deze zelf. Mits een goedeinstructie wordt gegeven (zie handleiding), beleven patiëntendit testonderzoek doorgaans als grondig en belangrijk.


PEN biedt in principe maandelijks interpretatieworkshops rond de MMPI®-2(en MMPI®-A) in Nederland en België aan. Ook worden er metregelmaat symposia georganiseerd, waar steeds het meest recenteonderzoek aan bod komt. Materialen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar.

Software

MMPI®-2  Computerprogramma voor afname en scoring van de MMPI®-2 (Nederlandstalige versie) Het programma kan zowel via het toetsenbord als door middel van muisbesturing worden bediend. Het programma maakt gebruik van een hardwaresleutel (dongle), die op de(parallelle) printerpoort of USB poort wordt aangesloten. Het programma wordt geleverd op CDROM, of, op verzoek, op een usb stick.
T-E webdesign: 2006
Service-abonnement

Het service-abonnement bij de MMPI®-2 software geeft recht op telefonische ondersteuning en kosteloze toezending van upgrades van de software.

Mail-in Service

Mail-in antwoordbladen of ingevulde vragenboekjes die u na invulling per post dan wel per fax of email aan PEN doet toekomen worden zo snel mogelijk, doch in principe binnen 1 week verwerkt. U ontvangt de uitslag schriftelijk, per fax of per e-mail.

PEN
Psychodiagnostics