EQ-i 2.0


Emotionele intelligentie en de EQ-i 2.0

Algemeen

Wij worden betere leiders en zijn in staat zinvollere relaties aan te gaan doordat we ons bewust zijn van onze eigen emoties en die van anderen, we communiceren beter, nemen effectief besluiten en het bestand zijn tegen stress neemt toe.

Het bepalen van een emotioneel quotiënt, of EQ, is geen doel op zichzelf, maar veeleer een middel om tot een doel te geraken. De EQ-i 2.0 geeft informatie over iemands EQ competenties, zodat deze beter in staat is te bepalen wat de volgende stappen kunnen of zouden moeten zijn om een effectievere leider, een sterkere teamspeler, en, in brede zin, een gelukkiger mens te worden. De resultaten bieden zicht op persoonlijke stijl, kracht, en valkuilen.

Emoties zijn altijd aanwezig, en hebben invloed op gedrag, acties, op meer of minder effectief zijn en op welbevinden. Het ontkennen van emoties brengt gevaren met zich mee. Het op een "intelligente" manier omgaan met het emotioneel "operating systeem" laat iemand betere besluiten nemen, makkelijker met stress omgaan en sterkere relaties aangaan en onderhouden.

De EQ-i 2.0

"Assess, predict, perform"

Meten van het EQ is de eerste stap. Maar hoe kan emotionele intelligentie gemeten worden? Is dat betrouwbaar? Heeft het voorspellende waarde? Is het wetenschappelijk? Dit soort vragen hebben er toe geleid (sedert 2 decennia) dat wij het gebruik van de EQ-i 2.0 aanraden, gebaseerd op het onderzoek door Dr. Reuven Bar-On, nu onder licentie van Multi Health Systems Inc (MHS). Het is een van de meest betrouwbare en uitgebreid onderzochte meetinstrumenten op dit gebied. Gebruik ervan is voorbehouden aan psychologen (GZ of KP), psychiaters, of expliciet voor het gebruik gecertificeerde personen.

Het EQ-i 2.0 model van emotionele intelligentie is gebaseerd op vijftien competenties, gegroepeerd in vijf samengestelde "schalen": Zelfperceptie, Zelfexpressie, Interpersoonlijk, Besluitvorming en Stressmanagement. De 15 hieronder liggende competenties (ook wel factoren of factorschalen genoemd), voorzien samen in een totaal EQ. Het EQ-i 2.0 rapport geeft bovendien een aanzet tot interpretatie van de score op de 15 competenties. Een een-op-een feedbacksessie maakt altijd deel uit van een EQ-i 2.0 afname, omdat de resultaten door een gecertificeerde persoon moeten worden geïnterpreteerd.

De 15 competenties in the EQ-i 2.0 kunnen worden gezien als bouwstenen voor het ontwikkelen van competenties. Om dit te (kunnen) doen moet elke subschaal verschillende "skills" meten. Bijvoorbeeld, uw interpersoonlijke kracht/stijl is iets anders dan het zich op intelligente wijze bewust zijn van uzelf. Deze "vaardigheden" moeten dus los van elkaar worden gemeten. Bovendien kan het zich op intelligentie wijze bewust zijn van uzelf, of Zelfperceptie, verder worden geanalyseerd door te kijken naar de componenten ervan: Zelfbeeld, Zelfactualisatie, en Emotioneel zelfbewustzijn. Met behulp van uw score op deze gedetailleerde competenties, die aan elkaar gerelateerd zijn, maar wel verschillende "skills" meten, kunnen er ontwikkelingsplannen worden gemaakt die tot echte verandering leiden.

Naast de 15 competenties de 5 samengestelde schalen, en het totaal EQ, genereert de EQ-i 2.0 een indicator voor algemeen "welbevinden".


Het EQ-i 2.0 model, korte historie

Peter Salovey, psycholoog aan de Yale University en John Mayer van de University of New Hampshire, hebben eind jaren tachtig een omschrijving van het bredere concept emotionele intelligentie gegeven. Vijf dimensies komen in dit verband aan de orde.

  1. Kennis van de eigen emoties, zelfbewustzijn, een gevoel herkennen op het moment dat het een rol speelt. Mensen met een grotere sensitiviteit inzake hun gevoelens zijn betere managers van hun leven dan mensen die het hieraan mankeert. Zij beslissen bijvoorbeeld beter welke baan te kiezen of welke partner ze moeten huwen. Psychoanalytici hebben deze capaciteit "het observerend ego" genoemd. In psychotherapie wordt deze factor vooral versterkt.
  2. Gevoelens zodanig hanteren dat ze positief bijdragen aan het leven. Mensen die slecht erin slagen gevoelens van overmatige angst, depressie en irritatie af te weren hebben veel minder energie ter beschikking voor productieve doelen. We "managen" onze stemming en gevoelens op diverse manieren: door het lezen van een roman, het kijken naar een televisieprogramma, door sportbeoefening, of door het tot ons nemen van genotmiddelen.
  3. Jezelf kunnen motiveren. Emotionele zelfcontrole en uitstel van impulsen maakt mensen productiever in hetgeen ze ondernemen. In een experiment kregen vierjarige kinderen de volgende keuze: zij konden nu een marshmallow opeten of wachten tot de proefleider een boodschap had gedaan en er dan twee krijgen. Degenen die 15 tot 20 minuten konden wachten en zichzelf vaak hielpen door hun ogen met hun handen te bedekken om al dit lekkers niet steeds te hoeven zien, bleken na de middelbare school uitblinkers te zijn. In sociaal opzicht waren ze vaardiger, effectiever, assertiever en beter bestand tegen de frustraties van het leven dan een grote groep van de marshmallow-eters die niet kon wachten. Ze waren minder neurotisch, gek op uitdagingen en betrouwbaar. Ze konden nog steeds uitstel van bevrediging met het oog op een bepaald doel verdragen. Met het oog op opvoeding liggen hier wel praktische wenken. Bijvoorbeeld uitstel van impulsbevrediging en het goed beoordelen van een sociale situatie kunnen worden geleerd. De ontwikkelingspsycholoog Walter Mischel, die de bovengenoemde studie met de marshmallows uitvoerde, stelt dat doelgericht jezelf opgelegde uitstel van bevrediging waarschijnlijk de essentie is van emotionele zelfregulatie. Dit kunnen we onze kinderen proberen bij te brengen.
  4. Empathie: het herkennen van emoties in anderen. Mensen die beter in de gaten hebben welke subtiele sociale tekenen aangeven wat een ander nodig heeft, maakt hen betere leraren of verkopers. Het ontstaan van een gebrekkige empathie wordt meestal geplaatst in de relatie tussen moeder (verzorger) en kind in de eerste kinderjaren beginnend vanaf acht maanden. Er zijn opvoeders die systematisch bepaalde gevoelens van hun peuters en kleuters negeren en daarmee niet, wat we noemen, responsief zijn. Ontwikkelingspsychologische experimenten hebben het belang van responsiviteit van de opvoeder aangetoond. In ontdekkende psychotherapie wordt via het proces "correctieve emotionele ervaring" met name op dit punt vaak verbetering aangebracht in de belevingswereld van de patiënt.
  5. Het kunnen hanteren van emoties van anderen. Deze vaardigheid maakt mensen tot goede leiders en maakt ze populair. In het om kunnen gaan met gevoelens van anderen toont zich doorgaans het vermogen de eigen gevoelens te herkennen en hieraan vorm te geven.
Het EQ-i 2.0 Model

Het EQ-i 2.0 model is gebaseerd op het Bar-On EQ-i model van emotionele en sociale intelligentie van Reuven Bar-On. Het instrument genereert een totaalscore, scores op 5 dimensies, en (daaronder liggend) 15 factorscores (subschalen). Hiernaast wordt een maat voor welbevinden weergegeven. Voorts wordt er (ter controle) een positieve impressie, een negatieve impressie, en een inconsistentie-index gegenereerd. De 1-5-15 factorstructuur is dus behouden. Anders dan in de Bar-On EQ-i laden individuele items nu slechts op 1 subschaal.

Het rapport bevat:

- totaal EQ

- 5 samengestelde schalen

- 15 competenties, of subschalen/factoren

- een maat voor "welbevinden"

- interpretatie en uitwerking van de mogelijke betekenis van deze getallen

- 3 controlematen (positieve impressie, negatieve impressie, inconsistentie)

Er wordt zowel een Cliënt als een Coach versie van het rapport gegenereerd. De Coach versie dient als leidraad voor de feedbacksessie. Er zijn ook groeps- en leiderschapsrapportages beschikbaar.

De EQ-i 2.0 omvat 133 items, en kan in ongeveer 20 minuten worden ingevuld.

De EQ 360 omvat de EQ-i 2.0 gecombineerd met de perceptie van anderen. Dit brengt met zich mee dat zowel de betrokken persoon als diverse anderen een vragenlijst dienen te beantwoorden.
EQ-i 2.0 in vogelvlucht

Leeftijd vanaf 18 jaar

Benodigde tijd circa 20 minuten

Aantal items 133

Afname online via eigen account

Rapportages individueel, groep, leiderschap, 360

Normen NL normen beschikbaar

Kwalificatie GZ/KP psycholoog, psychiater, of gecertificeerd

Overzicht EQ-i 2.0 talen en normen (per maart 2019)

Een greep uit de organisaties met Bar-On EQ-i gecertificeerden

Eerstvolgende certificering in class: 11 en 12 oktober 2018. Bel ons om na te gaan of er nog plaatsen zijn op 0481 465 565 (Maarten de Waal of Susan Colley, di-vry, 08:45-12:30 en 13:30-17:00)

Klik hier om u direct online aan te melden voor een transitieworshop als reeds Bar-On EQ-i gecertificeerde gebruiker

T-E webdesign: 2006
PEN
Psychodiagnostics