ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN PEN, PEN TESTS PUBLISHER BV, EN PEN PSYCHODIAGNOSTICS

1. Definities

1.1 PEN: PEN Psychodiagnostics, handelsnaam (van) PEN Tests Publisher BV, gevestigd te Nijmegen, postadres Postbus 6537, 6503 GA Nijmegen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 10038377, BTW-nummer NL 802930992 B01. Verder te noemen: PTP. Psychologisch Expertisebureau Nijmegen (onderwijs, Mail-in service): Handelsregister 1004255, BTW-nummer NL 086898504 B01, verder te noemen PEN.

1.2 Afnemer: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die producten en of diensten afneemt van PTP.

1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen PTP en Afnemer waarvan deze Algemene Verkoopvoorwaarden onderdeel uitmaken.

1.4 Voorwaarden: deze Algemene Verkoopvoorwaarden van PTP.

1.5 In deze Voorwaarden wordt onder ‘schriftelijk’ mede verstaan een bericht langs elektronische weg.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van PTP.

2.2 Door een aanbod te accepteren of door een bestelling te plaatsen gaat u akkoord met de Voorwaarden en worden de Voorwaarden automatisch onderdeel van de Overeenkomst met PTP die ontstaat na acceptatie van de bestelling door PTP conform artikel 3.1. Algemene of andere voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden, die de Afnemer hanteert worden hierbij door PTP uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de Overeenkomst.

2.3 Afwijkende afspraken kunnen niet mondeling worden overeengekomen en worden pas van kracht wanneer die door PTP schriftelijk worden bevestigd, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van toepassing blijven. Voor zover een aanbod van PTP voorwaarden bevat die afwijken van deze Voorwaarden en de Overeenkomst op grond van dat aanbod tot stand komt, zijn de afwijkende voorwaarden van dit aanbod van toepassing, doch blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van toepassing.

3. Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van PTP, via internet, papier of in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

3.2 De Overeenkomst komt pas tot stand als PTP de bestelling heeft geaccepteerd.

3.3 Behoudens door PTP te bepalen uitzonderingen levert PTP haar producten alleen aan professionele Afnemers, dat wil zeggen Afnemers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf op het gebied waarin de door PTP aangeboden producten in de praktijk worden gebruikt en toegepast. De testproducten van PTP zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door personen die beschikken over voldoende professionele kennis over het gebruik en de interpretatie van de informatie die met gebruik van deze tests wordt verkregen.

3.4 PTP is gerechtigd bestellingen te weigeren of alleen onder bijzondere voorwaarden te leveren. Indien PTP de bestelling niet accepteert meldt ze dit binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling, met dien verstande dat niet-tijdige melding niet impliceert dat de bestelling door PTP is geaccepteerd. Voor acceptatie gelden de voorwaarden van artikel 3.2.

3.5 PTP heeft onder meer het recht om een bestelling te weigeren, indien de besteller naar het oordeel van PTP niet voldoende gekwalificeerd is voor het gebruik van het betreffende product. Door PTP vereiste kwalificaties voor het gebruik van door haar aangeboden producten staan onder meer vermeld op de website www.penpsychodiagnostics.com.

4. Prijzen

4.1 Levering van producten geschiedt tegen op dat moment geldende prijzen, zoals die op de website van PTP (www.eqiq.nl) vermeld worden. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, administratie-, installatie- en montagekosten of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten voor aflevering van bestelde producten worden in rekening gebracht bij de Afnemer en staan gespecificeerd op de factuur.

4.2 PTP behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven op ieder gewenst moment te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat ze op de website vermeld worden.

5. Betaling

5.1 Facturering vindt plaats gelijktijdig met of na aflevering van de bestelling.

5.2 Afnemer dient binnen 15 dagen te betalen op de door PTP aangewezen bankrekening onder vermelding van het factuurnummer. Bij betaling per giro of bank geldt als datum van betaling de creditering van de rekening van PTP.

5.3 PTP behoudt zich het recht voor vooruitbetaling of een automatische incassomachtiging van de Afnemer te verlangen.

5.4 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PTP is het Afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens PTP te verrekenen met een vordering van Afnemer op PTP.

5.5 In geval van overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer in verzuim zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist is. PTP kan levering van goederen en andere verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst dan opschorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Vanaf dat moment dat de Afnemer de betalingstermijn heeft overschreden kan PTP de toepasselijke wettelijke rente aan de Afnemer in rekening brengen. Indien betaling na aanmaning door PTP niet binnen tien werkdagen plaatsvindt stuurt PTP een tweede aanmaning en heeft PTP het recht om een bedrag van € 45 aan administratiekosten bij Afnemer in rekening te brengen. Indien PTP haar vordering ter incasso uitbesteedt, is Afnemer tevens incassokosten verschuldigd, welke tenminste 15% (vijftien procent) bedragen van het openstaande bedrag, onverminderd de bevoegdheid van PTP om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

5.6 Indien Afnemer met enige betaling in gebreke is, heeft PTP het recht om (de uitvoering van) de betreffende Overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden, en is de Afnemer verplicht om op grond van die Overeenkomst reeds geleverde product(en) op eerste verzoek van PTP onmiddellijk en op eigen kosten te retourneren.

6. Levering

6.1 PTP streeft ernaar bestelde producten binnen vijf werkdagen na bestelling te leveren. Deze termijn is niet fataal, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien levering binnen 5 werkdagen niet haalbaar is zal PTP pogen Afnemer binnen vijf werkdagen na totstandkoming van de Overeenkomst te informeren over de verwachte leverdatum. Is een product tijdelijk niet leverbaar dan informeert PTP Afnemer daarover, en wordt de bestelling uitgevoerd zodra het product weer leverbaar is.

6.2 Bij overschrijding van de levertijd heeft Afnemer geen recht op schadevergoeding. Evenmin geeft dit de Afnemer recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij het product in het geheel niet meer leverbaar is en/of van de Afnemer redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat hij de Overeenkomst in stand laat.

6.3 PTP is gerechtigd om de bestelling in gedeelten te leveren en de deelleveringen eventueel afzonderlijk te factureren.

7. Eigendom en risico

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op Afnemer als de verschuldigde betaling daarvoor is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op Afnemer over. Aflevering vindt plaats op het moment dat het product wordt bezorgd op het door Afnemer bij bestelling opgegeven dan wel bij PTP bekende adres.

8. Reclames

8.1 Afnemer heeft het recht de Overeenkomst binnen veertien werkdagen na aflevering van de bestelling te ontbinden, onder de voorwaarde dat de betreffende producten in originele staat (zoals geleverd door PTP), ongebruikt en in onbeschadigde verpakking wordt geretourneerd en naar PTP worden verzonden. Retournering dient plaats te vinden in een deugdelijke verpakking inclusief de originele factuur. Na ontvangst zal PTP de factuur crediteren en het eventueel reeds ontvangen factuurbedrag terugstorten, behoudens de ten behoeve van de zending en retourzending gemaakte verzend- en administratiekosten. De kosten en het risico van de retourzending tot aan aflevering bij PTP zijn voor rekening van de Afnemer,

8.2 Afnemer heeft de plicht de bestelling bij ontvangst te controleren op hoeveelheid en eventuele gebreken. Eventuele gebleken gebreken dient Afnemer uiterlijk binnen zeven werkdagen na aflevering schriftelijk mee te delen aan PTP met een duidelijke omschrijving van de gebreken. Indien een dergelijke melding niet binnen deze termijn wordt gedaan wordt het geleverde geacht te beantwoorden aan de Overeenkomst en door de Afnemer te zijn geaccepteerd.

8.3 Indien met inachtneming van artikel 8.2 is aangetoond dat de geleverde producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft PTP de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten te restitueren.

9. Aansprakelijkheid van PTP en vrijwaring

9.1 De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer niet het recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen.

9.2 De totale aansprakelijkheid van PTP, van de personeelsleden van PTP, wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie overeengekomen prijs van dat gedeelte van de Overeenkomst waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.

9.3 PTP is jegens Afnemer niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen vervolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 9.2.

9.4 De producten en diensten van PTP zijn zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. PTP kan echter niet instaan voor de juistheid of volledigheid daarvan. PTP is niet aansprakelijk voor schade van de Afnemer of van derden, van welke aard ook, die is ontstaan door het gebruik van producten of diensten van PTP of die het gevolg is van handelen of nalaten dat is gebaseerd op de uit de producten of diensten van PTP verkregen informatie. Afnemer wordt nadrukkelijk aangeraden af te gaan op haar eigen professionele kennis en ervaring en de producten en diensten van PTP niet te gebruiken indien hij niet beschikt over voldoende professionele kennis over het gebruik van de producten en de interpretatie van informatie die met gebruik van de producten wordt verkregen.

10. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

10.1 Afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op door PTP geleverde en / of ter beschikking gestelde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

10.2 Het is Afnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PTP enig door PTP geleverd en / of ter beschikking gesteld product geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevens bestand, en of openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze, het elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of welke andere manier ook.

10.3 Ook antwoordformulieren, scoringsregels, vragenlijsten en normeringsgegevens maken integraal onderdeel uit van de producten van PTP en zijn auteursrechtelijk beschermd.

10.4 PTP garandeert niet dat de aan Afnemer geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en / of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt te dien aanzien geen enkele aansprakelijkheid.

11. Beëindiging van de Overeenkomst

11.1 PTP kan de Overeenkomst zonder rechterlijk tussenkomst schriftelijk opzeggen, geheel of gedeeltelijk ontbinden of beëindigen zonder schadeplichtig te zijn jegens Afnemer indien:

 • Afnemer ondanks ingebrekestelling tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
 • aan Afnemer (voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard of indien het faillissement van Afnemer is aangevraagd;
 • Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en of zijn bedrijfsactiviteiten ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

11.2 Indien PTP de Overeenkomst opzegt of beëindigt terwijl een deel van de prestaties die voortvloeien uit de Overeenkomst reeds zijn geleverd, is PTP tegelijkertijd bevoegd tot gedeeltelijke ontbinding voor dat deel van de Overeenkomst dat nog niet is uitgevoerd. Betalingsverplichtingen die betrekking hebben op reeds geleverde prestaties worden direct opeisbaar.

11.3 Verplichtingen die bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst geldig te blijven blijven bestaan. Hiertoe behoort het bepaalde omtrent het eigendomsvoorbehoud en de intellectuele eigendomsrechten.

12. Overmacht

12.1 Onverminderd overige aan PTP toekomende rechten, heeft PTP in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door daar schriftelijke mededeling van te doen, en zonder dat PTP daarmee verplicht is tot het betalen van enige schadevergoeding.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die niet aan PTP kan worden toegerekend, omdat de tekortkoming niet te wijten is aan de schuld van PTP en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden zelf, is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen PTP en Afnemer zullen worden voorgelegd aan en berecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

14. Communicatie met PTP

14.1 Alle communicatie met PTP, waaronder meldingen van gebreken als bedoeld in 8.2, de afhandeling van bestellingen, en eventuele klachten over handelen of nalaten van PTP kunnen per post gestuurd worden naar het in artikel 1.1. genoemde adres of naar het emailadres info@eqiq.nl onder vermelding van de naam- en adresgegevens van de afzender, (voor zover van toepassing) het factuurnummer van de betreffende levering, het onderwerp van het bericht en zo nodig een duidelijke toelichting.

15. Diversen

15.1 Indien Afnemer aan PTP schriftelijk opgave doet van een adres, is PTP gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij Afnemer aan PTP schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden verzonden.

15.2 Het post- en/of e-mailadres van Afnemer zal door PTP worden gebruikt voor mailings over gelijksoortige producten en diensten. In geval Afnemer laat weten hier geen prijs op te stellen wordt dit gehonoreerd.

15.3 Wanneer door Afnemer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Afnemer kan nimmer enig recht ontlenen aan het feit dat PTP deze Voorwaarden soepel toepast.

15.4 Indien zou komen vast te staan dat een bepaling van deze Voorwaarden of enige andere bepaling van de Overeenkomst in strijd is met enige toepasselijk rechtsvoorschrift, wordt de betreffende bepaling vervangen door een door PTP vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare en zoveel mogelijk vergelijkbare bepaling.

15.5 PTP is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van de bestelling gebruik te maken van derden.

15.6 Onderwijs: na aanmelden ontvangt men een bevestiging van inschrijving. Annuleren is zonder kosten schriftelijk mogelijk tot 30 dagen voorafgaand aan de (eerste) onderwijsdatum. Daarna is annulering niet meer mogelijk; wel is het mogelijk een ander persoon vervangend te doen deelnemen.

15.7 Klachtenfunctionaris: klachten dienen schriftelijk te worden ingediend, en als volgt te worden geadresseerd:

PEN Psychodiagnostics
Klachtenfunctionaris
Mw. Drs. A. Klein Herenbrink
Postbus 6537
6503 GA Nijmegen

Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Klachten dienen schriftelijk of per email te worden ingediend.


PEN geeft binnen 7 werkdagen een mondelinge en/of schriftelijke bevestiging van ontvangst van de klacht.
PEN zal de klacht binnen 4 weken afhandelen en/of een schikking treffen met de klagende partij. Indien voor het onderzoek en/of het oplossen van de klacht meer tijd benodigd is, zal PEN dit binnen 7 dagen schriftelijk toelichten aan de wederpartij. Deze toelichting omvat bovendien de verwachte termijn waarbinnen een oplossing verwacht kan worden.


Mocht de klager niet tevreden zijn over de uitkomst of de afwikkeling van de klacht door PEN, dan wordt een derde onafhankelijke partij ingeschakeld die partijen bindend adviseert over de afwikkeling van de klacht, na beide partijen te hebben gehoord. PEN verbindt zich eventuele consequenties snel af te handelen. Deze onafhankelijke partij betreft:

Kaaij Advocatuur, Mediation en Coaching, St. Annastraat 198 G, 6525 GX Nijmegen. Contactpersoon: Mw. mr. Michaëla B.M. Kaaij.


Klachten worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaren na datum van indienen bewaard.

PRIVACYVERKLARING – AVG UPDATE

PEN Tests Publisher BV, met backoffice gevestigd aan de Dr. Bouwdijk Bastiaansestraat 18, 6681 XJ Bemmel, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PEN Psychodiagnostics is een handelsnaam van PEN Tests Publisher BV. Contactgegevens:

Postadres: 
PEN Tests Publisher BV
Postbus 6537
6503 GA Nijmegen
Nederland

Telefoon: 0481 465 565 (dinsdag t/m vrijdag, 09:00-12:30 en 13:30-17:00)
Fax: 0481 465 867
Email: info@eqiq.nl

https://www.penpsychodiagnostics.com 
https://www.eqiq.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

PEN Tests Publisher BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt dan wel wenst te maken van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Organisatie
 • Voornaam/voorletter(s) en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Titulatuur
 • Adresgegevens (zakelijk en privé)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Beroep
 • Werkgever
 • Functie
 • Afsluiting universitaire opleiding
 • Beroepsregistraties
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij bestelling(en), in correspondentie en telefonisch of door zich aan te melden op onze website voor een nieuwsbrief.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

PEN Tests Publisher BV verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Indien u gebruik maakt van diensten die geleverd worden door Psychologisch Expertisebureau Nijmegen (PEN), zoals de mail-in service, verwijzen wij u naar de separate privacyverklaring van Psychologisch Expertisebureau Nijmegen. Deze voorziet wel in het verwerken van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen de leeftijd van een bezoeker echter niet controleren. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u van mening bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@eqiq.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PEN Tests Publisher BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestelling en/of betaling
 • Registreren van uw bevoegdheid materialen te bestellen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om een klantrelatie te kunnen onderhouden
 • PEN Tests Publisher BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

PEN Tests Publisher BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van PEN Tests Publisher BV) bij betrokken is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PEN Tests Publisher BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

PEN Tests Publisher BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, vergewissen wij er ons van dat zij over een privacybeleid beschikken dat zorgt voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PEN Tests Publisher BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PEN Tests Publisher BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PEN Tests Publisher BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze administratie of via info@eqiq.nl.

PEN heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • DNSSEC, een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam)

De hiervermelde informatie maakt deel uit van de Algemene voorwaarden van PEN Tests Publisher BV.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PEN Tests Publisher BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@eqiq.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. PEN Tests Publisher BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.