ONDERWIJS – VOORWAARDEN ALGEMEEN MET AVG UPDATE

Update: 16 oktober 2019

Informatie bij de overeenkomst tussen een cursist en PEN tot het deelnemen aan een cursus. Het begrip Cursus omvat ook workshops, training(en) en opleiding(en) in bredere zin.

Art. 1 Definities

Cursist: de natuurlijke persoon die zich aanmeldt of is ingeschreven voor een door PEN verzorgde cursus.
PEN: Psychologisch Expertisebureau Nijmegen, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 10042535.
Aanmelding: het door de cursist kenbaar maken aan PEN dat hij/zij een cursus wil volgen bij PEN. Deze handeling geldt als een aanbod aan PEN tot het doen inschrijven voor een cursus.
Inschrijving: de handeling van PEN waardoor het aanbod van de cursist door PEN wordt aanvaard.
Cursusgeld: het bedrag dat door de cursist aan PEN moet worden betaald om de cursus te mogen volgen.

Art. 2 Aanmelding en inschrijving

De aanmelding voor een cursus bij PEN vindt plaats door middel van een (digitaal) inschrijfformulier.
Door de aanmelding verklaart de cursist zich akkoord met deze voorwaarden, de cursusomschrijving, en de(ze) regels die zijn te vinden op de website van PEN.
De aanmelding wordt geacht te zijn aanvaard nadat PEN de inschrijving digitaal aan de cursist heeft bevestigd. De bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.
PEN is gerechtigd de inschrijving van een cursist te weigeren.

Art. 3 Annulering en tussentijdse beëindiging

De cursist kan de inschrijving binnen de termijn van veertien dagen nadat hij/zij de in artikel 2 lid 1 genoemde aanmelding heeft gedaan en deze door PEN is bevestigd kosteloos annuleren. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf de overeenkomst sluit geldt geen bedenktijd.
Bij annulering na de termijn genoemd in lid 1 of bij tussentijdse beëindiging is cursist aan PEN een door PEN naar redelijkheid vast te stellen vergoeding verschuldigd. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de al door PEN verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de cursist daarvan heeft en de grond waarop de overeenkomst is beëindigd. PEN heeft recht op de volledige prijs indien het einde van de overeenkomst aan de cursist is toe te rekenen en betaling van de volledige prijs redelijk is. Op de prijs worden de besparingen die voor PEN uit de tussentijdse beëindiging voortvloeien in mindering gebracht.
Indien een deelnemer is verhinderd, kan deze PEN verzoeken een ander in zijn/haar plaats te doen deelnemen.
Annulering en tussentijdse beëindiging dienen te geschieden door een aangetekend schrijven.

Art. 4 Cursusgeld

De hoogte van het cursusgeld is te vinden op de website van PEN.
Het cursusgeld wordt per aangeboden cursus vastgesteld.
PEN stuurt de cursist voor de betaling van het cursusgeld een factuur. Deze dient te zijn voldaan binnen de op de factuur gestelde termijn.

Art. 5 Betalingsregeling

Indien geen andere betalingregeling schriftelijk is overeengekomen, dient de cursist het cursusgeld te voldoen zonder korting, verrekening of schuldcompensatie.
De cursist is door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst nodig is. Aan PEN is een vertragingsrente verschuldigd van 1% van het bedrag van het verschuldigde cursusgeld voor elke maand of een gedeelte daarvan dat de cursist met de betaling in verzuim is, een en ander onverminderd de bevoegdheid van PEN als het een termijnbetaling betreft, dan het nog openstaande bedrag direct op te eisen.
De cursist is de kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt moeten worden ter zake van de invordering verschuldigd. Deze kosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Art. 6 De cursus

PEN heeft het recht om een cursus voor aanvang ervan af te gelasten, om welke reden dan ook. In dat geval heeft de cursist recht op teruggave van het al betaalde cursusgeld.
PEN is niet aansprakelijk voor de kosten van al aangeschaft studiemateriaal.
PEN verbindt zich bij uitval van docenten zich in te spannen zo spoedig mogelijk vervanging te regelen. PEN is niet gehouden tot vergoeding van kosten aan cursisten ten gevolge van deze uitval.
PEN is gerechtigd om wijzigingen in het programma, de inhoud van de cursus en/of docententeam aan te brengen.
De overeenkomst is aangegaan voor de duur van de cursus en eindigt door het verstrijken van de cursusduur, zonder dat daarvoor enige nadere rechtshandeling vereist is.
Na afloop van de cursus ontvangt de cursist een verzoek tot evaluatie via email. Na voltooien van deze evaluatie ontvangt de cursist een certificaat van deelname en worden (eventuele) accreditatiepunten geregistreerd.

Art. 7 Auteursrecht

PEN is rechthebbende op het auteursrecht op het aan de cursist ter beschikking gestelde cursusmateriaal, tenzij het betreffende cursusmateriaal uitdrukkelijk anders vermeldt. Niets van dit materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, plaatsing op internet of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van PEN. Deze bepaling blijft ook na het beëindigen van de overeenkomst van kracht.

Art. 8 Aansprakelijkheid

PEN is niet aansprakelijk voor schade die, uit welke oorzaak dan ook, voor cursisten of derden ontstaat in verband met de cursus, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van PEN.

Art. 9 Klachten

Klachten dienen schriftelijk of per email te worden ingediend, en te worden gericht aan: PEN, Klachtenfunctionaris, Postbus 6537, 6503 GA Nijmegen. Klachtenfunctionaris: mw. drs. A. Klein Herenbrink. De klacht en de behandeling ervan wordt steeds vertrouwelijk behandeld.
PEN geeft binnen 7 werkdagen een mondelinge en/of schriftelijke bevestiging van ontvangst van de klacht.
PEN zal de klacht binnen 4 weken afhandelen en/of een schikking treffen met de klagende partij. Indien voor het onderzoek en/of het oplossen van de klacht meer tijd benodigd is, zal PEN dit binnen 7 dagen schriftelijk toelichten aan de wederpartij. Deze toelichting omvat bovendien de verwachte termijn waarbinnen een oplossing verwacht kan worden.
Mocht de klager niet tevreden zijn over de uitkomst of de afwikkeling van de klacht door PEN, dan wordt een derde onafhankelijke partij ingeschakeld die partijen bindend adviseert over de afwikkeling van de klacht, na beide partijen te hebben gehoord. PEN verbindt zich eventuele consequenties snel af te handelen. Deze onafhankelijke partij betreft: Kaaij Advocatuur, Mediation en Coaching, St. Annastraat 198 G, 6525 GX Nijmegen. Contactpersoon: Mw. mr. Michaëla B.M. Kaaij.
Klachten worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaren na datum van indienen bewaard.

Slotbepalingen

Alle informatie die door cursisten / deelnemers voorafgaand of tijdens de cursus wordt verstrekt is vertrouwelijk voor PEN, haar medewerkers en/of docenten.
Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Onderwijs geschiedt, tenzij anders vermeld, door bij het NIP aangesloten psychologen, die zich als zodanig aan de eisen en uitspraken van de beroepsvereniging NIP (www.psynip.nl) en het BIG register (www.bigregister.nl) conformeren.

Update AVG

Contactgegevens:
https://www.penpsychodiagnostics.com
info@eqiq.nl

Psychologisch Expertisebureau Nijmegen (PEN), met backoffice aan Dr. Bouwdijk Bastiaansestraat 16-18, 6681 XJ Bemmel, Nederland, en per 1-3-2021 in het Thermion, Thermionpark 9, 6663 MM Nijmegen (Lent) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Postadres:
Postbus 6537
6503 GA Nijmegen
Nederland

Persoonsgegevens die wij verwerken

Psychologisch Expertisebureau Nijmegen (PEN) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Organisatie
 • Voornaam/voorletter(s) en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Titulatuur
 • Adresgegevens (zakelijk en privé)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Beroep
 • Werkgever
 • Functie
 • Afsluiting universitaire opleiding
 • Beroepsregistraties
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, of persoonsgegevens, die onder uw verwerkingsverantwoordelijkheid vallen in het kader van de Mail-in service.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Psychologisch Expertisebureau Nijmegen (PEN) verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Mail-in service
  Gegevens die door daartoe bevoegde en als zodanig bij PEN geregistreerde gebruikers (als verwerkingsverantwoordelijke) van de MMPI-2, de MMPI-A en de MMPI-2-RF persoonlijkheidsvragenlijsten worden verstrekt, teneinde de antwoorden van respondenten op betrokken instrumenten te scoren/verwerken en de aldus verkregen resultaten aan deze bevoegde gebruikers terug te sturen.
  Deze terug te sturen gegevens betreffen een psychologisch profiel, indien gewenst met narratieve rapportage. In voorkomende gevallen kunnen de data ook gegevens van minderjarige personen betreffen, zulks onder volledige verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke gebruiker.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Psychologisch Expertisebureau Nijmegen (PEN) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om vorm te geven aan de overeenkomst de antwoorden op vragenlijsten te scoren/verwerken

Geautomatiseerde besluitvorming

Psychologisch Expertisebureau Nijmegen (PEN) maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Psychologisch Expertisebureau Nijmegen (PEN) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Psychologisch Expertisebureau Nijmegen (PEN) verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Psychologisch Expertisebureau Nijmegen (PEN) gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Psychologisch Expertisebureau Nijmegen (PEN) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@eqiq.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Psychologisch Expertisebureau Nijmegen (PEN) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Psychologisch Expertisebureau Nijmegen (PEN) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze administratie of via info@eqiq.nl.
Psychologisch Expertisebureau Nijmegen (PEN) heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam).